NOTARIAT RP:

NOTARIUSZ JEST POWOŁANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRYM STRONY SA OBOWIĄZANE LUB PRAGNĄ NADAĆ FORMĘ NOTARIALNĄ (CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH) - ART.1§.1 PRAWA O NOTARIACIE

NOTARIUSZ W ZAKRESIE SWOICH UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.1DZIAŁA JAKO OSOBAZAUFANIA PUBLICZNEGO, KORZYSTAJĄC Z OCHRONY PRZYSŁUGUJĄCEJ FUNKCJONARIUSZOM PUBLICZNYM.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE, DOKONANE PRZEZ NOTARIUSZA ZGODNIE Z PRAWEM, MAJĄ CHARAKTER DOKUMENTU URZĘDOWEGO.

CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH DOKONUJE SIĘ W JĘZYKU POLSKIM. NA ŻĄDANIE STRONY NOTARIUSZ MOŻE DOKONAĆ DODATKOWO TEJ CZYNNOŚCI W J ĘZYKU OBCYM, WYKORZYSTUJĄC WŁASNĄ ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO WYKAZANĄW SPOSÓB OKREŚLONY DLA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH LUB KORZYSTAJĄC Z POMOCY TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO - ART.2. PRAWA O NOTARIACIE

CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH NOTARIUSZ DOKONUJE W KANCELARII NOTARIALNEJ, ZWANEJ DALEJ "KANCELARIĄ".

CZYNNOŚĆ NOTARIALNA MOŻE BYĆ DOKONANA TAKŻE W INNYM MIEJSCU, JEŻELI PRZEMAWIA ZA TYM CHARAKTER CZYNNOŚCI LUB SZCZEGÓLNE OKOLICZNOŚCI. - ART.3 - PRAWA O NOTARIACIE

Copyright 2012 TDM Group, stronę odwiedziło : licznik osób