„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako
osoba zaufania publicznego oraz korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron, jak również innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. protokół zgromadzenia wspólników spółki) lub szczególne okoliczności (np. stan zdrowia osoby pragnącej dokonać czynności notarialnej).

 

Czynności notarialne

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka. Niezbędne dokumenty do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron powinny być dostarczone wcześniej do kancelarii, przed ustalonym terminem dokonania czynności.

Do zakresu czynności notarialnych należy między innymi: sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, poświadczeń (w tym własnoręczności podpisu i daty pewnej), spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności notarialnych. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Oryginały aktów notarialnych notariusz przechowuje przez 10 lat od ich sporządzenia, a następnie przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.